Postanowienia ogólne i definicje

 1. Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków lecz informacji związanych z bezpieczeństwem danych osobowych.
 2. Administratorem Danych osobowych jest Drial Wynajem Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 4, 96-200 Rawa Mazowiecka / NIP: 8351605276
 3. W związku z prowadzoną działalnością Drial Wynajem Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych osobowych oraz zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwaną dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) i ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 4. Kontakt z Drial Wynajem Sp. z o.o. będącym administratorem danych jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@drial.pl lub drogą tradycyjną – pisemną na adres korespondencyjny: ul. Przemysłowa 4, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 5. Klienci w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych – mogą kontaktować się z administratorem danych, bądź inspektorem ochrony danych pod danymi kontaktowymi dostępnymi na stronie internetowej: https://www.drial.pl/kontakt/
 6. Znaczenie pojęć zastosowanych w Polityce Prywatności
  • Dane osobowe – wszelkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem Plików Cookie oraz innej podobnej technologii.
  • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Dane Osobowe

 1. Drial Wynajem Sp. z o.o. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez klinikę dane są przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych; zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania i należytego wykonania świadczenia zdrowotnego, umowy, jej zmiany, bądź jej rozwiązania.
 2. Dane osobowe zbierane są dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 3. Drial Wynajem Sp. z o.o. wymaga od klienta podania tylko tych danych, które są niezbędne do prawidłowego przedstawienia oferty. Korzystanie z usług Drial Wynajem Sp. z o.o. jest dobrowolne, lecz podanie danych osobowych do ich przetwarzania wymagane jest obowiązującym prawem. Niepodanie niezbędnych danych oraz brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwi wykonanie czynności ofertowych.

Uzyskiwane i przetwarzanie danych osobowych

 1. Klient chcący skorzystać z usług przez Drial Wynajem Sp. z o.o. podaje dobrowolnie swoje dane osobowe w celu otrzymania oferty.
 2. Drial Wynajem Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe klientów w oparciu o obowiązujące prawo, w tym w szczególności zgodnie z zasadami ustawy o ochronie danych osobowych oraz RODO.
 3. Klient ma prawo udostępnić Drial Wynajem Sp. z o.o. swoje dane kontaktowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail w celu potwierdzania bądź odwołania zarezerwowanych wizyt poprzez wysłanie wiadomości SMS, zadzwonienie lub przesłanie informacji na adres e-mail.
 4. Klient ma prawo udzielić Drial Wynajem Sp. z o.o.zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jednakże nie wyrażenie takiej zgody pozostaje bez wpływu na korzystanie z usług medycznych i udzielanie świadczeń zdrowotnych.
 5. Klient Drial Wynajem Sp. z o.o. ma prawo odwołać udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie danych w każdym momencie. Powinien to uczynić w formie pisemnego oświadczenia wysłanego na adres: ul. Przemysłowa 4, 96-200 Rawa Mazowiecka.
 6. Drial Wynajem Sp. z o.o. przetwarza dane swoich klientów także po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, zakończeniu umowy lub cofnięciu zgody na przetwarzanie danych tylko w zakresie wymaganym obowiązującym prawem, bądź w zakresie niezbędnym do dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe, unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora danych do retencji danych.
 7. Drial Wynajem Sp. z o.o. nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom, jeśli nie zostali do tego upoważnieni, bądź gdy wynika to z przepisów obowiązującego prawa.
 8. Drial Wynajem Sp. z o.o. zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych.
 9. Drial Wynajem Sp. z o.o. – w niezbędnym zakresie – przetwarza dane osobowe swoich klientów poprzez profilowanie wyłącznie ich preferencji w celu dostosowania usług do potrzeb konkretnego klienta.
 10. Drial Wynajem Sp. z o.o. nie ma prawa udostępniać danych osobowych i informacji klienta bez jego wyraźnej zgody, za wyjątkiem sytuacji, które nakładają na administratora danych obowiązek udostępnienia takich danych na podstawie określonych przepisów prawa.
 11. Administrator Danych wdrożył kontrolę dostępu oraz zastosował odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, których celem jest minimalizacja skutków ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 12. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez podmioty upoważnione przez administratora danych albo z którymi administrator danych ściśle współpracuje.

Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 2. Klient w związku z udzielanymi mu świadczeniami korzysta z następujących praw:
  • prawo do informacji o sposobie przetwarzania jego danych osobowych, a zatem o celach i podstawach prawnych przetwarzania danych, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych;
  • prawo do uzyskania kopii danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych przekazania kopii przetwarzanych danych dotyczących klienta zgłaszającego żądanie;
  • prawo do sprostowania, czyli prawo zażądania od administratora danych usunięcia niezgodności lub błędnie przetworzonych danych osobowych oraz uzupełnienia ich w sytuacji ich niekompletności,
  • prawo do usunięcia danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, a zatem prawo zażądania od administratora danych zaprzestania wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, jak również której dane dotyczą – oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzja organu nadzorczego zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  • prawo do przenoszenia danych, czyli prawo zażądania od administratora danych wydania danych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer.
  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych, co oznacza prawo sprzeciwienia się administratorowi danych przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  • prawo wycofania zgody, a zatem prawo osoby, której dane dotyczą do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem zgody i w zakresie niezbędnym związanym z obowiązującymi regulacjami prawnymi.

Czas przetwarzania danych osobowych

 1. Administrator danych przetwarza dane w czasie, w którym obowiązujące prawo obliguje do przechowywania danych, a zatem w okresie 20 lat, licząc ten okres do dnia, w którym nastąpił ostatni wpis do dokumentacji.
 2. Administrator danych może przetwarzać dane w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń do momentu ich przedawnienia na podstawie terminów określonych w kodeksie cywilnym, bądź na podstawie innych ustaw, a po upływie tego okresu jedynie w zakresie wymaganym obowiązującym prawem.
 3. Dane osobowe w związku z celami marketingowymi mogą być przetwarzane od momentu udzielenia zgody na ich przetwarzanie aż do czasu jej wycofania.
 4. Dane osobowe przetwarzane w celach rachunkowych i podatkowych są przetwarzane przez 5 lat obrachunkowych.
 5. Po upływie okresów, w których mogą być przetwarzane dane osobowe, administrator danych usuwa je, bądź poddaje anonimizacji.

Zakres oraz cel przetwarzania danych

 1. Drial Wynajem Sp. z o.o. może przetwarzać dane w związku z danymi i informacjami uzyskanymi od innych podmiotów leczniczych w celach marketingowych tj. dostosowaniem ofert usług medycznych do potrzeb danego co następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 2. Drial Wynajem Sp. z o.o. może oferować wszelkiego rodzaju oferty, usługi, bądź informować o wszelkich akcjach poprzez adres e-mail oraz podany przez niego numer telefonu co może mieć miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 172 PrTel w zw. z art. 10 ust. 2 uśude.
 3. Drial Wynajem Sp. z o.o. ma prawo do przetwarzania danych osobowych w celu związanym z dochodzeniem roszczeń na co pozwala art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.
 4. Drial Wynajem Sp. z o.o. może się kontaktować z klientem pod wskazanym przez niego numerem telefonu, bądź poprzez adres e-mail w celu ofertowym. Realizacja tych uprawnień następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO.

Korzystanie z formularza kontaktowego

 1. Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie https://www.drial.pl/kontakt/ wymaga podania danych osobowych takich jak imię, nazwisko, adresu e-mail oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych w celach określonych w każdorazowej zgodzie, np. w celach kontaktowych, marketingowych, czy handlowych.

Przekazywanie danych innym podmiotom

 1. Drial Wynajem Sp. z o.o. nie będzie przekazywać, udostępniać ani sprzedawać danych osobowych innym podmiotom.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane – zgodnie z obowiązującym prawem – następującym podmiotom:
  • dostawcom usług dla Drial Wynajem Sp. z o.o., dzięki którym możliwe jest udzielanie oferty (np. usługi teleinformatyczne, firmy kurierskie, dostawcy sprzętu)
  • dostawcom usług wspierających cele marketingowe Drial Wynajem Sp. z o.o.
  • dostawcom usług prawnych w celach związanych z obroną praw i dochodzeniem roszczeń
  • podmiotom upoważnionym przez klineta w celu wykonywania jego praw.